2022-09-09 06:09Nyheter

Effekt och kraft i energiomställningen

Ekan Management Energi utmaningEkan Management Energi utmaning

Leveranseffektivitet och investeringskraft är en utmanande balansakt.

Sverige och världen står inför en historisk energiutmaning. Redan före Rysslands invasion av Ukraina var det en utmaning att hantera ett fördubblat elbehov och den överföringskapacitet som detta kräver fram till 2045. En elproduktion som också ska vara fossilfri. Under 2022 har det blivit tydligt att Sveriges omställning måste ske ännu snabbare än vad som tidigare förutsetts. Detta eftersom vi tillsammans med övriga Europa vill frigöra oss från beroendet av rysk gas och olja, vilket innebär att ett underskott uppstår på den europeiska energimarknaden.

Ekan Management är en del av denna omställning och vi levererar kompetens till energisektorn, bland annat genom att bistå branschen med att få ut maximal output för de investeringar som behöver göras. Andreas Hagberg är senior managementkonsult på Ekan och affärsområdesansvarig för energisektorn. Vi har frågat honom hur han ser på nuläget.

- Den stora trenden är så klart den accelererande elektrifieringen och de utmaningar den för med sig i alla led – från tillförsel och produktion via distribution till användning och konsumtion. Detta får i sin tur stora konsekvenser för alla energiaktörer inte minst för de lokala och ofta kommunala energibolagen. Konsekvenserna berör både det ”inre livet” i bolagen med deras strategier, styrning och kompetens. Det berör också den finansiella delen med att klara av att finansiera de investeringar som krävs. Jag har svårt att se att något bolag skulle lösa det utan att anstränga sig. Det gäller för övrigt också deras ägare.

På vilket sätt?

- De kommunala energibolagen har historiskt kunnat leverera stora överskott till sina ägare. Det är troligt att överskotten framöver kommer att behöva användas till nödvändiga investeringar i energibolagens egen verksamhet. En del kommuner kan till och med behöva skjuta till ytterligare resurser. Här finns en potentiell intressekonflikt som kommer att kräva nära och långsiktig samverkan och dialog.

Vad ser du som viktigast att komma till rätta med i branschen?

Det finns naturligtvis många delar som krävs för att vara framgångsrik med att hantera omställningen, men enskilt viktigast tror jag initialt är att ha ”koll på läget” – att kunna svara på frågan om vad just vi behöver göra. Därefter att ha en genomtänkt och förankrad plan för vad som ska göras och hur det ska göras, som man därefter genomför. För många energibolag kommer det att bli en utmaning att gå från ett "förvaltningsläge" med den styrning och organisation som det innebär, till att bygga upp en effektiv investeringsverksamhet parallellt med en effektiv leverans.

Har du något spännande exempel på vad Ekan arbetar med på det här området?

Ett spännande uppdrag i närtid har varit att bistå Energimyndigheten i deras arbete med hur Sverige kan använda energi mer resurseffektivt och minska energiintensiteten. Detta innebär konkret att kvoten mellan tillförd energi och BNP ska bli lägre. Förenklat uttryckt ska vi helt enkelt få ut mer BNP för den energi som tillförs. Detta är särskilt utmanande när energiförbrukningen beräknas fördubblas till följd av den pågående elektrifieringen.Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.