2022-02-22 10:40Nyheter

Klimatanpassat samhällsbyggande allt viktigare för Sveriges kommuner

Foto: Johan Eklund, MSB

Klimatförändringarna gör att klimatanpassning och geoteknisk stabilitet ökar i betydelse för Sveriges kommuner. Myndigheter som MSB, SGI och SMHI betonar att Sverige behöver bli bättre rustat för ett förändrat klimat. I en forskningsöversikt från MSB framgår vikten av klimatanpassning. Här konstaterar man bland annat att:

Samhällets sårbarhet och behov av anpassning till ett förändrat klimat beror på hur väl man lokalt har anpassat sig till olika förändringar, det vill säga vilken hänsyn som tagits i den fysiska planeringen och i utformningen av infrastruktur och byggnader.

SMHI gjorde 2019 en sammanställning av kommunernas klimatanpassningsarbete, som bland annat visar att 90 % av kommunerna har identifierat behov av klimatanpassning, men att man släpar efter med åtgärderna. Sedan 2018 ska kommunerna enligt lag genomföra klimatanalyser och bedöma risken för skador på den byggda miljön. Ekan Management arbetar både med kommuner och ett flertal myndigheter för att organisera detta arbete.

Kommunerna är en central aktör i det komplexa arbetet att både klimatanpassa förebyggande, och hantera kriser i form av ras och skred.

Kommuner är centrala aktörer i förebyggande arbete och krishantering.

Flera myndigheter har i uppdrag att på olika sätt stödja kommunernas arbete med klimatanpassningar och med att hantera ras- och skredrisker. Kommunerna kan få både rådgivning och bidrag från MSB och Statens Geotekniska Institut (SGI). SGI och kommunerna längs Göta älv arbetar särskilt tätt ihop mot bakgrund av att Götaälvdalen är ett högriskområde. Där betalar SGI ut bidrag till berörda kommuner för att utreda och genomföra ras- och skredförebyggande åtgärder. Ekan har varit delaktig i arbetet med att utveckla och förfina SGI:s processer och rutiner. Per Bolin, chef till Delegationen för Göta älv säger så här om Ekans uppdrag: 

 Detta arbete har skapat en samsyn internt och även gjort det enklare för oss att kommunicera med kommunerna om ansökningsprocesser för bidrag till geotekniska utredningar, projekteringar samt åtgärder längs med Göta älv. Det handlar om att förebygga ras och skred som riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för människors säkerhet, stora kostnader samt negativ påverkan på miljö. 

Ekan Management har även stöttat SGI i att utveckla processer och rutiner för myndighetens arbete vid akuta händelser rörande ras och skred. Tobias Thorén är samordnare för Tjänsteman i Beredskap som bistår räddningstjänst, myndigheter och kommuner med expertkunskap för att undanröja hot och reducera skador.  

Att tydligt definiera vår process för Tjänsteman i Beredskap kommer hjälpa oss att bli ännu tryggare i våra bedömningar och kunna stödja kommuner och andra myndigheter i det akuta läget vid allvarliga ras- och skredhändelser.

På kommunsidan har Ekan just nu ett uppdrag för Lerums kommun där vi tillsammans skapar struktur för arbetet inom områdena klimatanpassning och geoteknik. Per-Ola Johannesson, verksamhetschef Myndighet säger så här om arbetet:  

Detta hjälper oss att sortera frågorna och skapa en tydlig struktur för vårt arbete med geoteknik och klimatanpassning. I allt från snabb hantering av akuta händelser som exempelvis ras i Säveån eller översvämningar, till strategiskt arbete där risker och långsiktiga åtgärder utförs förebyggande och samordnat. Effekten förväntas bli minskade risker, sänkta kostnader och snabbare processer – inom bygglovshantering, detaljplanering och byggprojekt.   

Exempel på vad Ekan kan hjälpa kommuner med inom området:  

  • Styrning och processer - Skapa en gemensam bild av arbetet med klimatanpassning och geoteknik genom att utveckla och förfina processer, rutiner och styrdokument 
  • Effektiv myndighetssamverkan - Effektivisera samarbetet med myndigheter, exempelvis i hantering av ansökningsprocesser för statsbidrag till stabilitetshöjande åtgärder och klimatanpassningsåtgärder 
  • Kontinuitetshantering - Skapa struktur och handlingsplaner för hantering av akuta situationer, löpande bedömningar samt förebyggande utredningar och åtgärder 


Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.


Kontaktpersoner

Christoffer Mathiasson
Senior Managementkonsult, VD
Christoffer Mathiasson